Novosti

IZVEŠTAJ MODERATORA SA PRVE SESIJE DEVETE MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „DRUŠTVENE DEVIJACIJE- NE NASILJU – kroz sistem društvenih vrednosti i kulturu, Centar modernih znanja 21-22.06. 2024. godine, Banja Luka,

 

Nasilje predstavlja veliki društveni i pravni problem. Adekvatan odgovor na ovu negativnu društvenu pojavu moguć je samo kroz multidisciplinarni pristup i zajedničko delovanje stručnjaka iz različitih naučnih oblasti. U skladu sa tim Organizacioni odbor Međunarodne naučne konferencije je i izvršio selekciju prispelih radova i uvrstio ih u konačni program konferencije. U okviru Sesije 1 prezentovano je ukupno 11 radova, referenata iz Bosne i Hercegovine (Republike Srpske i Federacije BiH), Srbije, Hrvatske i Cene Gore. Teme koje su u radovima autori obrađivali su, zaista, heterogene, što ukazuje na kompleksnost nasilja kao društvenog, pravnog i kriminološkog fenomena.

 

Autori su u svojim radovima obrađivali teme poput viktimizacije beskućnika;

  • sistema socijalne zaštite sa posebnim osvrtom na postupanje u slučajevima nasilja;
  • zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovnim ustanovama; nasilja u zatvorskom sistemu;
  • problema porodičnih odnosa osuđenih lica na kaznu kućnog zatvora; zakonskih rešenja u pogledu sankcionisanja femicida u Republici Hrvatskoj; suzbijanja nasilja; unapređenja tretmana mladih u sukobu sa zakonom, opremljenosti zatvorskih biblioteka odgovarajućim bibliotečkim fondom knjiga i drugih publikacija;
  • položaja žrtava u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine; zatvora kao inkubatora nasilja; nasilja u zatvorskom sistemu Republike Hrvatske i izvršenja alternativnih sankcija u Republici Hrvatskoj. Heterogenost obrađenih tema svedoči o potrebi stalnog proučavanja nasilja, kako bi se osmislili i implementirali adekvatni kriminalnopolitički mehanizmi i mere za njegovo suzbijanje, uz adekvatno noveliranje krivičnopravnog i krivičnoprocesnog zakonodavstva i odgovarajućih podzakonskih akata.

 

Nakon izlaganja svih referata, usledila je diskusija koja je bila posebno plodotvorna. Naime, u diskusiji su, na naučno utemeljen način, iznete preporuke i predlozi za unapređenje krivičnopravnog sistema, sistema socijalne zaštite i pedološkog tretmana izvršilaca krivičnih dela sa elementima nasilja. Naročito su dragocena bila zapažanja referenata koji svakodnevno učestvuju u radu sa osuđenim licima jer njihova profesionalna svedočenja predstavljaju primarni izvor za dalja kriminološka i krivičnopravna istraživanja u ovoj oblasti.

 

Na kraju, može se zaključiti da organizovanje ovakvih naučnih konferencija predstavlja najbolji mehanizam za objedinjavanje znanja i iskustava akademske zajednice, pravosudnog i penitencijarnog sistema sa jedinstvenim ciljem suzbijanja nasilja. Centar modernih znanja iz Banja Luke je postao prepoznatljiv kao nosilac ovakvog pristupa u regionu.

 

Moderator sekcije broj 1. dr.sc Filip Mirić.

 

Dostavljamo rezime sekcije 2.  IX MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE "Društvene devijacije", održane u Banja Luci 21.06. i 22.06.2024. na temu NE NASILJU - kroz sistem društvenih vrijednosti i kulturu 

 

Sekcija 2 je obuhvatila socijalno-psihološke i pedagoške teme koje su na svojstven stručni i naučni rad obradile centralnu temu skupa - nasilje. U okviru sekcije predstavljeno je 20 naučnih radova. Panelisti su prezentovali teoretske pristupe ovoj pojavi, nove pojavne oblike kao i savremene pristupe identifikaciji ove neželjene pojave koja zahtjeva stručno i naučno sagledavanje te adekvatnu društvenu reakciju. 

 

Panelisti su predstavili identifikovane probleme u praksama društva, anomiji i nedostatku empatije i razumijevanja te se o njima govorilo kao o rizicima za pojavu problema ponašanja kod djece i pojavu nasilja. Autori predstavljenih radova su pažnju pridali definisanju pojma nasilja, oblicima i prevalenciji nasilja. Akcenat je stavljen i na emotivne veze mladih i korelaciju sa agresivnim ponašanjem te na razvoj i pojavu nasilja u predškolskom uzrastu, nasilja u školama, vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici. Učesnici konferencije su identifikovali i nove oblike kulturnih obrazaca ponašanja mladih danas, a napravljen je i osvrt na satiru i nasilje predstavljeno u književnim djelima te nasilje prisutno u animiranim filmovima za djecu. Na konfereniciji se govorilo i o kritičko-radikalnoj paradigmi kao pristupu u objašnjenju pojave poremećaja ponašanja djece te socio-ekonomskoj determinisanosti ove pojave kao i o pojavama prenešene diskriminacije i socijalne isključenosti. 

 

U okviru održane sekcije razvijala se i diskusija uz postavljanje pitanja. Zaključci Konferencije (sekcije 2): 

- nulta tolerancija na nasilje, 

- neophodan je holistički naučni i društveni pristup, 

- potrebna je sistemska državna reakcija sa naglaskom na prevenciju i predupređenje, 

- potreban je sistemski društveni pristup vaspitanju djece, obrazovanju, kulturi i socijalnim odnosima između ljudi. 

 

Prijedlog za narednu CMZ Konferenciju: trauma, stres, sagorijevanje: posljedice, alternative. 

 

Ovom prilikom prenosimo i utiske učesnika Konferencija: zadovoljstvo, oduševljenje, raspoloženje. 

 

Moderatorice sekcije broj 2. dr.sc Ljubinka Lazić i dr.sc Anita Imre.

 

IX MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “DRUŠTVENE DEVIJACIJE”

NE  NASILJU – kroz sistem društvenih vrijednosti i kulturu

Banja Luka, 21. – 22. 6. 2024.

 

Zaključci za sekciju broj 3.

 

S obzirom na teme u sekciji broj 3., na početku susreta smo u uvodnom dijelu samoinicijativno definirali podnaslov naše sekcije nešto poput Društvni aspekti i posljedice nasilja u suvremenim uvjetima života. Izlagači tema bili su stručnjaci s područja Bosne i  Hercegovine, Srbije i Hrvatske, a zbog zanimanja za teme sudionici u vidu slušatelja, ali i aktivnih komentatora tema bili su stručnjaci iz Slovenije I Crne Gore.

 

Suvremeni način života pred čovjeka kao pojedinca, pred obitelj kao malu mikro zajednicu, ali i društvo u cijeli postavlja nove izazove, koji se značajno razlikuju u odnosu na one iz ne tako davne prošlost od prije pedesetak godina. Prirodne katastrofe, konstantna ratovanja iz gospodarskih i religijskih razlog, nova podijela rada u obitelji i društvu, pojave terorizma, bioterorizma I sofisticiranih oblika računalnih ratovanja – od čovjeka zahtjevaju nove pojavne oblike prilagodbe, jer sve opisano iznimno je zahtjevnije od nekad prisutnih pojavnih oblika prijetnji I nasilja. Nasilje danas postaje sofisticiranije, teže uočljivo, pa tako i manje podložno raznim prevencijama, ali i tretmanskom djelovanju, te psoljedičnom kažnjavanju.

 

Tijekom intenzivne, dinamične, nadopunjavajuće i nadasve dobronamjerne diskusije uočeno je da vrlo često čovjek svojim postojanjem postaje meta mnogih neprimjerenih ljudskih djelovanja – od nasilja na random mjestu, pozivanjem na činjenje terorističkih djelovanja temeljem vjerske pripadadnosti, do zouporabe ženskog tijela, te iskrivljenog definiranja I poimanje ljepote. Čovjek postaje tržišna roba koja se nudi, prodaje, oglašava, zlorabi, ponižava i s kojim se manipulira u svrhu ostvarivanja ciljeva vladajućih. I sve se to odvija uz prešutnu područku vladajućih elita. Čovjek trpi i pati, vrijednoste istine I ispravnog života bivaju kompromitirane, a većina medija iz razloga opstanka i/ili samoodrživosti prihvaćaju oglašavanja i poticanja onoga što je aktualno, vrlo dobro plaćeno i odavno već previše odmaknuto od moralnog i edukativnog djelovanja medija. I tako suvremeni čovjek živi u kaotičnom sustavu, koji zahtijeva puno rada na sebi u emocionalnom, socijalnom, duhovnom i ekonomskom smislu – kako bi egzistencijalno opstao, ali i zadržavo svoju zdravu osobnost i opstojnost. Navedeno nije jednostavno, ali je makar pretežito moguće.

 

Sudionici sekcije broj 3 pokazali su mnoga znanja i iskustva, ali i mnošto emocija i empatije, jer za osptanak čovjeka u suvremenom svijetu nisu potrebne samo vještine korištenja suvremenih tehnologija, poznavanje više stranih jezika, moralno uputnih marketinških i pregovaračkih strategija, već empatijske i altrustičke vještine koje daju jamstvo da još uvijek postoji čovjek / ljudi koji nasilje u svim pojavnim oblicima ne toleriraju, ne integriraju u model svog ponašanja, već otvoreno putem informiranja i edukacije - primjernom vlastitog ponašanja djeluju preventivno i nastoje mlađim generacijama dati jasnu poruku da za bilo kojim obliko nasilja nema potrebe, da za nasije nema opravdanja, te da svakto za svoje neprmjereno ponašanja treba odgovarati i snositi posljedice.

 

Hvala svim aktivnim sudionicima na doprinosu da ova sekcija dobije mnoge potrebne osobitosti i vrijednosti koje daju dobro jamstvo da čovjek može - i dalje može biti čovjek i biti dobar primjer suvremenog samoaktualiziranog čovjeka sadašnjosti i budućnosti.

Radujemo se budućim susretima u organizaciji Centra modernih znanja. S poštovanjem.

 

 

Moderatorica sekcije broj 3:

  1. sc. Daša Poredoš Lavor