Izdavačka djelatnost

Kategorija:
29.10.2022

Sve veći broj djece i mladih je izloženo vršnjačkom nasilju putem interneta, ali i pored toga zabrinjava činjenica da i dalje ono nije prepoznato kao ozbiljan problem u društvu. Jedan od razloga zbog kojih ovaj trend nije zabrinjavajući leži u činjenici da se on događa u virtualnom svijetu, te da nije prisutan u „stvarnom djetetovom okruženju“, kao i ubjeđenju da se to dešava uvijek nekom drugom, a ne da se može desiti i nama. Nažalost, ovaj problem je itekako prisutan u djetetovom životu i utiče na sva područja djetetovog razvoja, ali i na formiranje njegove ličnosti i socijalizacije uopšte.

Danas se sve događa u „virtualnom svijetu“, ali to ne umanjuje ozbiljnost ovog problema. Dijete ili mlada osoba i dalje mogu biti izloženi različitim oblicima nasilja, i dalje u tome mogu učestvovati i druga djeca koja možda neće preuzeti ulogu zlostavljača, ali neće ni spriječiti nasilje, ali ono što posebno zabrinjava je činjenica da dijete od ovog nasilja ne može pobjeći i ono nikad ne prestaje. Dijete svakodnevno „nosi svog zlostavljača u sebi“ zbog čega je vršnjačko nasilje putem interneta posebno zabrinjavajuće i teško se prepoznaje. Posljedice nasilja preko interneta katkad mogu biti i ozbiljnije od onih prouzrokovanim međuvršnjačkim nasiljem u stvarnim situacijama, jer publika može biti puno veća, a zbog anonimnosti počinitelji mogu biti okrutniji i nasilniji nego što bi bilo u stvarnom svijetu. Danas svako u svakoj prilici i vremenskom okruženju može biti zlostavljač na nekoj od društvenih mreža, ali i žrtva takvog nasilja. Upravo ova problematika nas je i podstakla da napišemo knjigu koja će dati jednu objektivnu sliku zašto i zbog čega se dešava nasilje putem interneta i koje su posljedice ove pojave.

Ova naučna monografija, kao i samo istraživanje u okviru nje, je pokazatelj da je nasilje putem interneta jako raširena pojava i u našem društvu. To je pojava koja traži efikasne preventivne mjere koje nažalost naše društvo i obrazovni sistem još nisu prepoznali kao ozbiljnu opasnost po djecu i mlade u XXI vijeku.

Knjiga je namjenjena učenicima, nastavnicima i roditeljima, ali i stručnjacima raznih profila koji se bave problemom nasilja.

Autori: Ružica Stojanović, MA i prof.dr Nebojša Macanović
Izdavač: Centar modernih znanja, 2022 godine
 
 
Kategorija:
26.08.2021

Naučna monografija „Resocijalizacija maloljetnih prestupnika“ jedna je od rijetkih publikacija na prostoru Bosne i Hercegovine koja se bavi problemom resocijalizacije i institucionalnim prevaspitim tretmanom maloljetnih prestupnika u vaspitno- popravnim ustanovama. Ova knjiga polazi od dileme i pitanja: Koliko je resocijalizacija maloljetnih prestupnika zaista moguća u vaspitno popravnim ustanovama? U želji da ukažemo kako i na koji način se sprovodi resocijalizacija maloljetnih prestupnika u takvim ustanovama prikazaćemo elemente i način sprovođenja prevaspitnog tretmana, metode i oblike rada, kao i pozitivne primjere vaspitno korektivnog rada sa maloljetnim prestupnicima.

Upravo ova naučna monografija predstavlja želju autora sa bogatim iskustvom u radu sa maloljetnim prestupnicima da svoja znanja prenese studentima koji se obrazuju za neku od pomažućih profesija. Knjiga daje jednu naučnu percepciju kako i na koji način prevaspitavati maloljetnike, te koji su to postupci i faze u radu sa njima. Knjiga je zapravo u najvećoj mjeri spoj pedagogije i prava, ali i brojnih drugih društvenih nauka koje se bave ovom problematikom. Pored pravnog okvira o krivičnim sankcijama koje se izriču maloljetnicima, daje se i pedagoški prikaz uloge i značaja prevaspitnog tretmana od kojeg zavisi uspješnost resocijalizacije maloljetnika.

 

Kategorija:
21.02.2021

Zbornik radova "Aktulenosti u društvenim naukama" je publikacija naučnih i stručnih radova već dokazanih naučnih radnika i istraživača, ali i onih koji su na početku svoje naučne karijere. Obzirom na multidiscipniranost teme, zbornik obuhavat radove iz naučnih disciplina: ekonomija, međunarodno pravo, sociologija, bezbjednost, socijalni rad, itd. Radovi su aktuleni i obrađuju savremena društvena pitanja i probleme, ali i teorijska i praktična dostignuća pojedinih naučnih disciplina. Na ovaj način dajemo podsticaj svim mladim ljudma da kroz svoj naulni rad daju odprinos rješavanju brojnih društvenih problema.

Kategorija:
07.06.2020

Knjiga nas uvodi u razne društvene probleme kojima se najintenzivnije bavi socijalna pedagogija. Obzirom na širok spektar izučavanja koji obuhvata predmet socijalne pedagogije mi smo se u ovoj knjizi bazirali na četiri ključne teme ili problema i to: socijalno neprilagođeno ponašanje djece predškolskog i školskog uzrasta, rizične i protektivne faktore, socijalno neprilagođeno ponašanje adolescenata i maloljetničko prestupništvo. Kroz brojne primjere socijalno neprilagođenog ponašanja ukazali smo jednim dijelom i na uzroke takvog ponašanja.  Takođe, ne smijemo zaboraviti koliko su  prevencija i resocijalijalizacija važni za oblast socijalne pedagogije, kao i drugih naučnih disciplina koje se bave ovim problemima. Ova knjiga namijenjena je studentima prvog ciklusa studija kako bi se upoznali sa polaznim osnovama socijalne pedagogije, ali isto tako sadržaj ove knjige može pomoći i drugim pomažućim profesijama i stručnjacima iz prakse da obnove i prošire svoja znanja iz ove oblasti.

Kategorija:
03.06.2020

Pоrоdicа i pоrоdični živоt pоnеkаd su prеdstаvlјеni kао nеštо priјаtnо i dеlikаtnо, drugi put kао nеštо zаstаrјеlо, pоnеkаd sе pоrоdicа prеdstаvlја kао izvоr nаsilја i indоktrinаciја, pоnеkаd kао mјеstо vеdrеg iskustvа оdnоsа i еmоciја. Pоrоdicа је svе tо i јоš višе. Pоrоdicа је krеаtivnа, miјеnjа fоrmе i prоstоr zа učеnjе. Моnоgrаfiја prikаzuје rаzličitе mоdеrnе pоrоdičnе prаksе tоkоm trаnziciје tј. u pеriоdu kаdа sе dеšаvајu nајintеnzivniје prоmјеnе. Аutоri istrаžuјu učеnjе u pоrоdicаmа s nаrаtivnim mеtоdаmа i tumаčе ih kоncеptimа biоgrаfskоg učеnjа. Pričе prеdstаvlјајu put rаstа, brigе, privlаčnоsti, pripаdnоsti, trudа, strаhа, tugе, sаоsјеćаnjа i iznаd svеgа krеаtivnоsti u svаkоdnеvnоm živоtu.