Aktivnosti

Statistička obrada podataka 16.11.2018

Za potrebe izrade diplomskih, magistarskih, master i doktorskih radova, radimo obradu podataka u SPSS i pripremu pratećih izvještaja.