Aktivnosti

Probacija

Radimo na projektima resocijalizacije osuđenih lica, kao i na uvođenju i primjeni probacije u BiH. Probacija kao nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tokom koje službenici probacije provode nadzor i stručnim postupcima utiču na rizične faktore kod počinitelja kaznenog djela s ciljem resocijalizacije i reintegracije počinitelja u zajednicu, još uvijek se ne primjenjuje dovoljno u BiH, najviše iz razloga nedovoljno obučenih i informisanih osoba u nadležnim institucijama. U oktobru 2016 je održana međunarodna konferencija o probaciji, pod nazivom "Probacija i alternativne krivična sankcije - mogućnosti i perspektive". Takođe, prof dr Nebojša Macanović je autor knjige Kontrolisana sloboda, i većeg broja stučnih i naučnih publikacija na temu probacije.